Algemene voorwaarden VerduurzaamTwente

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van VerduurzaamTwente B.V., gevestigd te Enschede, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Enschede onder KVK nummer …………

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden voor alle offertes en overeenkomsten van VerduurzaamTwente B.V. met betrekking tot de verkoop en levering van producten en eventuele installatie daarvan. De servicevoorwaarden van VerduurzaamTwente B.V. zijn separaat vastgelegd. De door VerduurzaamTwente B.V. verrichte servicediensten vallen niet onder de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder VerduurzaamTwente B.V. verstaan:
a. Product: zonnepanelen en/of andere specifieke zaken zoals omvormers, bekabeling en montagemateriaal, zoals gespecificeerd in de tussen klant en VerduurzaamTwente B.V. gesloten overeenkomst.
b. Omvormer: enkel de hoofdfunctie van de omvormer valt onder de definitie van het Product, namelijk het omzetten van het vermogen geleverd door de zonnepanelen in netvermogen. Andere accessoire-functies, zoals dataoverdracht en uitlezing van door de omvormer gegenereerde gegevens, vallen niet onder de definitie van het Product.
c. VerduurzaamTwente B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Enschede en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer …………….
d. Klant: een partij (i) waarmee VerduurzaamTwente B.V. een overeenkomst sluit, of (ii) die overweegt een product aan te schaffen.
e. Overeenkomst: het contract tussen VerduurzaamTwente B.V. en de Klant met betrekking tot de koop en levering van het Product en de eventuele installatie.
f. Installatie: voor zover dit expliciet is vastgelegd in de Overeenkomst, de montage en aansluiting van het Product.
g. Oplevering: het moment waarop alle werkzaamheden zoals vastgelegd in de Overeenkomst zijn voltooid.
1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
1.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant, onder welke benaming dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2. Offerte en overeenkomst

2.1 Alle offertes van VerduurzaamTwente B.V. zijn vrijblijvend.
2.2 VerduurzaamTwente B.V. behandelt alle door de Klant verstrekte informatie, zoals bouwtekeningen, energieverbruiksgegevens en foto’s van een dak of installatie, vertrouwelijk.
2.3 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat VerduurzaamTwente B.V. de door de Klant ondertekende offerte heeft ontvangen.
2.4 Alle aannames die de Klant doen besluiten om de Overeenkomst aan te gaan, zijn voor risico van de Klant. VerduurzaamTwente B.V. is niet aansprakelijk voor schade door eventuele fouten in aangeleverde opbrengstberekeningen, geschatte terugverdientijd, verwachtingen van fiscale regelingen of subsidies. Ook eventuele extra kosten die in de toekomst kunnen ontstaan, zoals verhoogde (energie)belasting of netbeheerskosten, zijn voor risico van de Klant.

Artikel 3. Prijs en product

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de prijzen in de offerte van VerduurzaamTwente vast.
3.2 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst en vóór de betaling de inkoopsprijs die VerduurzaamTwente aan haar leveranciers van Producten betaalt stijgt, behoudt VerduurzaamTwente het recht om de met de Klant in de Overeenkomst vastgelegde verschuldigde totaalsom te verhogen, zij het met maximaal een bedrag dat overeenkomt met de verhoging die VerduurzaamTwente aan haar leveranciers dient te betalen.
3.3 Indien de toepassing van artikel 3.2 leidt tot een prijsverhoging, heeft de Klant het recht de Overeenkomst door middel van een aangetekende brief te ontbinden, binnen 30 dagen nadat VerduurzaamTwente schriftelijk kenbaar heeft gemaakt de prijs te verhogen.
3.4 Als levering van (een deel van) de producten zoals genoemd in de overeenkomst om enige reden niet (meer) mogelijk is, is VerduurzaamTwente gerechtigd deze goederen te vervangen door producten van ten minste gelijkwaardige kwaliteit.

Artikel 4. Planning en eigendomsoverdracht

4.1 VerduurzaamTwente benadert de Klant bij voorkeur telefonisch of per e-mail voor het maken van een afspraak voor de Installatie.
4.2 De installatiedatum kwalificeert niet als fatale termijn of datum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Mocht de installatiedatum om welke reden dan ook niet gehaald worden, dan wordt in samenspraak met de Klant binnen een redelijke termijn een nieuwe afspraak gemaakt.
4.3 VerduurzaamTwente behoudt het recht om onder andere voorrijkosten aan de Klant in rekening te brengen indien de vastgelegde installatiedatum door toedoen van de Klant moet worden verplaatst. Van toedoen is zonder meer sprake als de Klant niet heeft voldaan aan het bepaalde in artikel 5.2 van deze algemene voorwaarden en/of VerduurzaamTwente (een deel van) de overeengekomen prijs niet conform de overeengekomen betalingstermijnen heeft ontvangen.
4.4 De eigendomsoverdracht van het Product vindt plaats na volledige betaling aan VerduurzaamTwente. Bij onvolledige betaling behoudt VerduurzaamTwente het recht om het Product te demonteren en te verwijderen, waarbij eventuele extra kosten voor demontage en verwijdering voor rekening komen van de Klant.

Artikel 5. Installatie

5.1 Indien de Overeenkomst Installatie omvat, wordt het Product door of in opdracht van VerduurzaamTwente bij de Klant geïnstalleerd en aangesloten.
5.2 De Klant is er verantwoordelijk voor dat de Installatie op de overeengekomen installatiedatum en -tijd kan worden uitgevoerd. In elk geval zorgt de Klant ervoor dat:
a. het personeel van VerduurzaamTwente en/of onderaannemer toegang krijgt tot de plaats van Installatie en de werkzaamheden kan uitvoeren gedurende de normale werkuren en buiten de normale werkuren, mits VerduurzaamTwente dit tijdig aan de Klant heeft verzocht;
b. de toegangswegen tot de plaats van Installatie geschikt zijn voor het benodigde transport;
c. de aangewezen plaats geschikt is voor opslag en montage;
d. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, en dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd om aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te kunnen voldoen;
e. er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het Product wordt geïnstalleerd;
f. eventuele vergunningen, ontheffingen, toestemmingen die nodig zijn voor de Installatie zijn verkregen, tenzij VerduurzaamTwente die verantwoordelijkheid uitdrukkelijk op zich heeft genomen;
g. door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de Installatie door VerduurzaamTwente behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de Installatie geen vertraging ondervindt.
5.3 De Klant zorgt ervoor dat een eventueel wegvallen van de spanning van het elektrisch systeem niet tot problemen leidt bij bijvoorbeeld computers of een alarmsysteem. VerduurzaamTwente doet haar best om de spanningsloze periode aan te kondigen en zo kort mogelijk te houden, maar erkent geen aansprakelijkheid voor schade die hiermee kan samenhangen of volgen.
5.4 De Klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden; gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht; ongeschiktheid van (on)roerende zaak voor plaatsing en/of installatie van het Product, bijvoorbeeld door onvoldoende draagkracht van het dak of ongeschiktheid van de dakbedekking voor installatiewerkzaamheden.
5.5 Als de Installatie meerdere dagen in beslag neemt, is de Klant verantwoordelijk voor de opslag van de nog niet geïnstalleerde onderdelen op de plaats van de Installatie.
5.7 Schade en kosten die ontstaan doordat niet aan de in dit artikel gestelde voorwaarden is voldaan, zijn voor rekening van de Klant. 5.8 Bij de oplevering controleert de Klant het Product en de Installatie. Als eventuele tekortkomingen niet direct kunnen worden verholpen, wordt daarvoor een nieuwe afspraak gemaakt, en wordt de oplevering naar die datum verschoven. De Klant accepteert de oplevering door het opleverformulier te ondertekenen. 5.9 Als voor monitoring van het Product een verbinding met internet nodig is, doet VerduurzaamTwente haar uiterste best om de verbinding bij oplevering tot stand te hebben gebracht. Mocht dat niet lukken, voert VerduurzaamTwente gedurende maximaal een uur na oplevering controles uit om de meest voorkomende oorzaken voor verbindingsproblemen te verhelpen. Eventuele hulp daarna bij het tot stand brengen van de internetverbinding maakt geen deel uit van de Overeenkomst. In overleg kan VerduurzaamTwente daarvoor een aparte afspraak maken.
6.1 VerduurzaamTwente dient uiterlijk 14 dagen voor de Installatie 40% van de door Klant verschuldigde totaalsom te ontvangen. De restantbetaling van 60% dient uiterlijk 10 dagen na Oplevering door VerduurzaamTwente te zijn ontvangen. Bij het uitblijven van tijdige betaling behoudt VerduurzaamTwente het recht voor om rente- en kosten over het opeisbare deel van de verschuldigde totaalsom in rekening te brengen.
6.2 Indien Installatie geen Oplevering bewerkstelligt, dan maakt VerduurzaamTwente met de Klant een afspraak over verdere afronding van haar werkzaamheden.
6.3 Uitstel van de Oplevering ontslaat de Klant niet van de in artikel 6.1 van deze algemene voorwaarden vervatte betalingsverplichtingen.
6.4 Klant heeft geen recht op verrekening van aan VerduurzaamTwente verschuldigde bedragen, indien VerduurzaamTwente op enigerlei wijze gehouden is om enig bedrag aan Klant te betalen.

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid

7.1 VerduurzaamTwente garandeert de goede werking van het geleverde Product overeenkomstig de garantievoorwaarden,
welke bij levering van het Product worden bijgevoegd.
7.2 VerduurzaamTwente garandeert dat eventuele gebreken in de installatie van het Product voor een termijn van 5 jaar na oplevering worden verholpen, tenzij het gebrek geen direct gevolg is van het geleverde werk.
7.3 VerduurzaamTwente is alleen aansprakelijk voor tekortkomingen als de gegeven garantie van toepassing is. In die situatie is de aansprakelijkheid van VerduurzaamTwente beperkt tot de verplichtingen die in de garantievoorwaarden staan.
7.4 De aansprakelijkheid van VerduurzaamTwente ten opzichte van Klant is beperkt tot de schade waarvoor en voor zover VerduurzaamTwente overeenkomstig dwingendrechtelijke bepalingen aansprakelijk kan worden gehouden, waarbij indirecte en/of immateriële schade uitdrukkelijk is uitgesloten.
7.5 In geval van schade ten gevolge van de installatiewerkzaamheden kan VerduurzaamTwente enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van opzettelijke of grove fout.
7.6 Schade dient zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na het constateren van de schade, schriftelijk aan VerduurzaamTwente te worden gemeld.

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen

8.1 De rechtsrelatie tussen VerduurzaamTwente en Klant wordt door het Nederlands recht, zij het met uitzondering van het Weens Koopverdrag (Convention on the International Sale of Goods 1980) beheerst.
8.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen, voor zover geen minnelijke regeling mogelijk is, worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 9. Slotbepalingen

9.1 VerduurzaamTwente heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor bestaande Overeenkomsten. 9.2 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 januari 2024 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede.

Bel mij terug

Advies nodig ?

Wij informeren je graag naar de verschillende manieren van verduurzamen.